BBr一键加速脚本
侧边栏壁纸
  • 累计撰写 142 篇文章
  • 累计收到 3 条评论

BBr一键加速脚本

phon
2021-03-07 / 0 评论 / 23 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年04月05日,已超过911天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh"
chmod +x tcp.sh
./tcp.sh
0

评论 (0)

取消